חדשות האירגון   כניסה למורשים 
תקנון עמותת א.ח.ה.ב. ארגון חברות ההסעה בישראל
(ע"ר 58-039-251-2)
תיקון מתאריך 27 פברואר 2007 (סעיף 8 – מניין)
אושר ע"י משרד המשפטים
סימן א':
חברות
1. כחבר בעמותה תתקבל כל "חברת הסעים", המוגדרת: "משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים ", אשר התאגדה ואושרה על ידי משרד התחבורה, ואשר תגיש בקשה להתקבל כחברה בעמותה - בנוסח שייקבע על ידי העמותה.
2. זכויות וחובות של חבר.
(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בכל פעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הועד, באישור האסיפה כללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
3. פקיעת חברות.
(א) החברות בעמותה פוקעת-
(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 30 יום מראש;
(3) בהוצאתו מן העמותה.
(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
(3) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנות משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
4. מתן הודעות לחבר.
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או באמצעות מכשיר פקסימיליה, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים ו/או את מספר הפקסימיליה שלו.
סימן ב': האסיפה הכללית
5. זמן ומקום.
יוזמה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
6. הזמנה.
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה.
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ופעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד , תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.
8. מנין.
אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה , רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות. אם לא נתכנס המניין האמור תוך 1/2 שעה מהזמן הנקוב בהזמנה , יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בתנאי שהמספר המינימלי של המשתתפים יהיה 11 איש לפחות. במידה ולא ישתתפו המינימום הנדרש (11 איש) תידחה האסיפה בשבועיים ויהיה מספרם אשר יהיה.
9. יושב ראש ומזכיר.
אסיפה כללית תבחר , מבין חברי העמותה , יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
10. החלטות.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים , זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
11. פרוטוקול.
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
סימן ג': הועד
12. מספר החברים.
מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.
13. תקופת כהונה.
(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
14. השלמת הועד.
(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כוועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
15. ישיבות ועד.
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהם ודרך ניהולן.
16. החלטות.
החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
17. פרוטוקול.
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
18. זכות הייצוג.
הועד רשאי להסמיך שניים או יותר לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
סימן ד': ועדת הביקורת
19. תחולת הוראות.
הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.
סימן ה': סניפים
20. הקמת סניפים וארגונם.
העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית , להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
סימן ו': נכסים לאחר פירוק
21. העברת נכסים עודפים.
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, שמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ,ולא יחולק בין חבריה.
22. שונות.
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה ,וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.
שמות המייסדים: (המקור חתום ע"י המייסדים)
1. חדד אופיר
2. ארביסמן שמריהו
3. קרני בן ציון
4. תומר חזי
5. מנשה אלי
6. דאואן אלי
7. כץ שי

עמוד הבית  צור קשר  טופס הצטרפות לארגון  הוראת קבע לחברות  קניה ומכירת רכבים  השמת עובדים
האתר נבנה ע"י K יזמות