תחום קציני בטיחות מפרסם הודעת ריענון
לנושא נהלים והנחיות

 

 במשרד התחבורה עדים לאחרונה למקרים רבים בהם נמצא כי קציני בטיחות פועלים בניגוד לאמור בתקנות התעבורה ובנהלי והנחיות תחום קציני בטיחות.
לאור כך פרסם תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה מספר דגשים על פיהם נדרש לפעול קצין הבטיחות:

    הודעה על סיום העסקה, יש להודיע לרשות כחודש ימים מראש תוך ציון סיבת העזיבה. להודעת הסיום יש לצרף מכתב מהנהלת החברה כי מודעים לסיום ההעסקה.
    יש להימצא במפעל בימים ובשעות עליהם התחייבתם בכתב ההתחייבות.
    אין לשמש כקצין בטיחות במפעל/משרד למתן שירותי בטיחות מבלי שהוגשו טופסי בקשה (כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של תחום קציני בטיחות) ולאחר קבלת כתב מינוי מהרשות.
    יש לדווח על כל שינוי במצבת כלי הרכב המופעלת במפעל כמתחייב מכתב/י ההתחייבות עליהם הנכם חתומים.
    מצא קצין בטיחות כי רכב לא ביצע את הוראת התיקון כנדרש בטווח של שבוע ימים, יבטל את רישיון ההפעלה (באגף היסעים) או את רישיון המוביל (באגף מטענים).
    קיבל קצין בטיחות הודעה על איסור שימוש, ייתן התייחסותו בכתב, לתחום קציני בטיחות, בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה.
    על קצין הבטיחות לוודא כי יש ברשותו את דרגות רישיון הנהיגה התואמות את סוגי כלי הרכב המופעלים במפעל וכי רישיון הנהיגה בתוקף.

 

על קצין הבטיחות להודיע לרשות על כל שינוי במצב רישיון הנהיגה שברשותו.
על קצין הבטיחות להודיע לרשות על כל עיסוק נוסף זולת תפקידו כקצין בטיחות בתעבורה.
בעלי משרדים למתן שירותים מקצועיים נדרשים לוודא באופן שוטף כי אינם נמצאים בחריגה של כלי רכב ביחס להיקפי המשרה של קציני הבטיחות המועסקים על ידם.
קציני בטיחות המועסקים בחברות המפעילות כלי רכב המובילים חומ"ס נדרשים לבצע את קורסי הריענון לשינוע חומרים מסוכנים ולהעביר את אישור הריענון לתחום קציני בטיחות.
על קצין הבטיחות לדווח באופן מיידי לתחום קציני בטיחות על פרטי תאונה קטלנית בה היה מעורב רכב של המפעל בו אושר לשמש כקצין בטיחות.
חל איסור מוחלט להשאיר את חותמת קצין הבטיחות במשרד וזאת במטרה שלא ייעשה בה שימוש על ידי אנשים שאינם מורשים לכך.
איסוף דיסקות טכוגרף, הנכם נדרשים לשמור את דיסקות הטכוגרף, או צילום שלהן, במשרד במשך 180 יום כשהן נקיות וללא פגע ואת ניתוח ממצאי הדיסקות שערכתם.
טיפול בכלי רכב במוסכים מורשים,  מבדיקות שנערכו על ידנו התברר כי יש מקרים בהם כלי רכב מבצעים את התיקונים במוסכים לא מורשים. לאור האמור עליכם לוודא קבלת חשבוניות תיקון מכל כלי הרכב הנמצאים באחריותכם, כולל קבלני משנה, לבצע ביקור במוסכים בהם מטופלים כלי הרכב. תיקון רכב במוסך לא מורשה מהווה עבירה על החוק.

יש לוודא תוקפו של רישיון מוביל/רישיון הפעלה בטרם אישור תקינות הרכב על גביו