תזכיר חוק בנושא הכשרת נהגים ברכב מקצועי

 

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בכמות הנהגים ברכב כבד ובאוטובוסים; מדי שנה מתווספים בין 2,000 ל-2,500 נהגים ברכב כבד וכ-2,000 נהגים באוטובוסים.
 
בהצעת החוק מוצע לראות ברכב כבד, שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ובאוטובוסים שאינם אוטובוסים זעירים, כרכב מקצועי. נהגים חדשים בכלי רכב אלה יחויבו, לאחר שהשלימו את הליך קבלת רישיון הנהיגה, לעמוד בתוכנית התנסות בליווי חונך, שפרטיה ייקבעו בתקנות. כן מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לקבוע תקנות שיחייבו בעלי רישיונות נהיגה להשתתף בהשתלמויות תקופתיות

 

http://sfile.f-static.com/image/users/125534/ftp/my_files/tikia

  

תזכיר חוק

  

א.           שם החוק המוצע

 

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הכשרת נוהגים ברכב מקצועי) (תיקון מס' 118), התשע"ו-2015

  

ב.           מטרת החוק המוצע והצורך בו

 

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בכמות הנהגים ברכב כבד ובאוטובוסים; מדי שנה מתווספים בין 2,000 ל-2,500 נהגים ברכב כבד וכ-2,000 נהגים באוטובוסים. מאז שנת 2010 ישנה עליה של כ- 30% במספר הנהגים ברכב כבד ושל כ-7% במספר הנהגים באוטובוסים.

 

על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בעניין מעורבות כלי רכב מסוגים אלה בתאונות דרכים, מדי שנה מעל 120 אנשים נפגעים בתאונות דרכים בהם מעורבים אוטובוסים אחוז ההרוגים בתאונות אלה עומד על 8%-15% מסך ההרוגים בתאונות דרכים בין השנים 2012-2015. על פי הנתונים ניתן לראות כי מרבית הנפגעים בתאונות אלה הם הולכי רגל ונוסעים ברכב פרטי.

                                                                              

בנוגע למשאיות לבדן , בשנת 2015 נהרגו או נפצעו קשה בתאונות במעורבות של משאיות מעל 12 טון, 135 איש, רובם נהגים ונוסעים הרכב פרטי שהיה מעורב בתאונה. בשנת 2014 התרחשו ברחבי הארץ 85 תאונות דרכים קטלניות בהן הייתה מעורבות של משאית. המשמעות היא, כי מתוך כלל התאונות הקטלניות שהתרחשו בישראל בשנת 2014, כ- 30% מהן היו עם משאיות.

 

הנתונים כוללים הרוגים ופצועים קשה מהתאונות ולא כוללים תאונות עם פצועים קל או אלה שלא מדווחות.

 

אחד האמצעים להביא להפחתת הנפגעים מהתאונות עם כלי רכב אלה ולשיפור בנתונים מדאיגים אלה, הוא שיפור הכשרתם וידיעותיהם של הנהגים, ולכך מכוונת הצעת חוק זו.

 

יצוין כי בכל הנוגע לרכב כבד, הצעת חוק זהה פורסמה בשנת 2006 – הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 78), התשע"ז-2006 (פורסמה בהצעות חוק הממשלה התשס"ז, עמ' 158).

 

עיקרי החוק המוצע:

 

עיקר 1:

 

מוצע לראות ברכב כבד, שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ובאוטובוסים שאינם אוטובוסים זעירים, כרכב מקצועי. נוהגים חדשים בכלי רכב אלה יחוייבו, לאחר שהשלימו את הליך קבלת רישיון הנהיגה, לעמוד בתוכנית התנסות בליווי חונך, שפרטיה ייקבעו בתקנות.

 

כן מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השר), לקבוע תקנות שיחייבו בעלי רישיונות נהיגה להשתתף בהשתלמויות תקופתיות.

 

(סעיף 2 לחוק המוצע)

 

ד.                 השפעת החוק המוצע על הדין הקיים

ייווספו סעיפים 12א3 ו-12א4 לפקודת התעבורה.

 

ה.                השפעת החוק מוצע על תקציב המדינה

תיבחן האפשרות לממן בהיקף מוגבל את עלות ההתנסות של הנוהגים החדשים ברכב מקצועי לפי חוק זה.

 

ו.                  השפעת החוק המוצע בהיבט המינהלי

תידרש הפעלתם של מפקחים על ביצוע תוכנית ההתנסות בחברות ההובלה ובחברות האוטובוסים שיקבלו הרשאה לביצוע התנסות במסגרתם.

 

ז.                 להלן נוסח החוק המוצע

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה(הכשרת נוהגים ברכב מקצועי) (מס' 118), התשסע"ו-2015

תיקון

סעיף 1

1.

בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 1 –

(1)

אחרי ההגדרה "בעל" יבוא:

""גרור" – רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;";

(2)

אחרי ההגדרה "נוהג חדש" יבוא:

""נתמך" – גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;".

(3)

אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:

""רכב כבד" - רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג, או רכב מורכב;

"רכב מורכב" – תומך שמצורף אליו נתמך;

 "רכב מקצועי" – רכב כבד ואוטובוס, למעט אוטובוס זעיר כהגדרתו לפי הפקודה; ".

 (4)

אחרי ההגדרה "רישיון להפעלת מונית" יבוא:

 ""תומך" – רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;";

 (5)

בסופו יבוא:

 ""השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים."

 הוספת סעיפים 12א3 ו-12א4

2.

אחרי סעיף 12א2 לפקודה יבוא:

  

"12א3.

חובת התנסות ברכב מקצועי

(א)

בסעיף זה –

"אוטובוס" – למעט אוטובוס זעיר,                כהגדרתו לפי הפקודה;

"חונך" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

            

(1)          בידו רישיון נהיגה ברכב מקצועי;

 

(2)          הוא מועסק אצל תאגיד מורשה;

 

(3)          הוא קיבל אישור מרשות הרישוי לשמש חונך;

"נוהג חדש", ברכב מקצועי – מי שקיבל                רישיון נהיגה ברכב מקצועי לפי                סעיף 11 ושלא היה בידו, קודם                לכן, רישיון נהיגה לאותו סוג                רכב מקצועי;

"תאגיד מורשה" – תאגיד שמתקיימים                לגביו כל אלה:

 (1)          הוא קיבל אישור מרשות הרישוי לשמש תאגיד מורשה.

 (2)          לעניין רכב כבד, בידו רישיון מוביל כהגדרתו בסעיף 2 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

 (3)          לעניין אוטובוס, בידו רישיון לשירות הסעה מיוחדת, לפי פרק ה' לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985  או שהוא מפעיל קווי שירות לאוטובוסים על פי רישיונות שניתנו לפי הפקודה.

 (ב)          נוהג חדש ברכב כבד לא ינהג ברכב כבד, לא ירתום גרור או ינתקו ולא יבצע פעולות במטען של רכב כבד, אלא לאחר שהשלים תוכנית התנסות לפי הוראות סעיף זה; תוכנית ההתנסות תכלול חובת נהיגה ברכב כבד כשבמושב שלצד הנוהג החדש ברכב כאמור יושב חונך, חובת ריתום גרורים וניתוקם וחובת ביצוע פעולות במטען של רכב כבד בליווי חונך, הכל כפי שיקבע השר.

 (ג)           נוהג חדש באוטובוס לא ינהג באוטובוס ולא ייתן שירות לנוסעיו אלא לאחר שהשלים תוכנית התנסות לפי הוראות סעיף זה; תוכנית ההתנסות תכלול חובת נהיגה באוטובוס כשבמושב הנוסעים הקדמי כאמור יושב חונך, וחובת מתן שירות לנוסעים באוטובוס בליווי חונך, הכל כפי שיקבע השר .

 (ד)          רשות הרישוי תציין ברישיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש ברכב מקצועי, כי הוא חייב להשלים תוכנית התנסות לפי הוראות סעיף זה.

 (ה)          השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, ובין השאר הוראות בענינים אלה:

 

 (1)          תוכנית ההתנסות לרבות היקפה, משכה, תנאיה, הפיקוח עליה וכן התעודות והאישורים בדבר השלמתה;

 (2)          תנאי כשירות והכשרה הנדרשים לצורך קבלת אישור מרשות הרישוי לשמש חונך, לרבות תנאים בדבר הניסיון הנדרש בנהיגת רכב מקצועי והעדר הרשעות בעבירות תעבורה או בעבירות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין זה ראוי לשמש חונך;

 (3)          תנאים לצורך קבלת אישור מרשות הרישוי לשמש תאגיד מורשה, לרבות כל אלה –

 

(א)          חובת העסקת חונכים כשירים;

 

(ב)          לעניין רכב כבד, חובת הפעלת שירות הובלה של מטען ב- 30 כלי רכב כבדים, לפחות, לרבות עם גרורים, או של מספר אחר של כלי רכב כבדים שקבע השר מטעמים מיוחדים;

 

(ג)           לעניין אוטובוס, חובת הפעלת 30 אוטובוסים לפחות שרשאים, לפי המצוין ברישיון הרכב שלהם, להסיע 50 נוסעים לפחות ולבצע הסעות תלמידים כהגדרתם לפי הפקודה או של מספר אחר של אוטובוסים כאמור שקבע השר מטעמים מיוחדים.

  

12א4.

חובת השתלמות לנהגי רכב מקצועי

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת השתלמות ובחינות לנהגי רכב מקצועי, לרבות היקפה, מועדה, והסמכויות שיהיו נתונות לרשות הרישוי כלפי נהג שלא ביצע את ההשתלמות; השתלמות כאמור יכול שתהיה עיונית או מעשית."

תחילה ותחולה

3.

(א)          תחילתו של סעיף 12א3 כנוסחו בחוק זה בתום שנה מיום פרסומו,  והוא יחול על מי שניתן לו רישיון נהיגה ברכב מקצועי במועד האמור ואילך, ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף 12א3(ה) כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

 

 

(ב)          לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), ידחה השר, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתו של חוק זה, בשישה חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-18 חודשים בסך הכל.

 

דברי הסבר

 

סעיף 1

מוצע לתקן את סעיף 1 לפקודה ולהוסיף הגדרות למונחים שנעשה בהם שימוש בסעיפים המוצעים בהצעת חוק זו, כמפורט להלן:- "גרור", "נתמך" "רכב מורכב" ו"תומך" – מוצע להגדיר מונחים אלה באופן זהה להגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן –תקנות התעבורה).

- "רכב כבד"- מוצע להגדיר רכב כבד כרכב מורכב או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג .  המונח רכב מסחרי מוגדר כיום בסעיף 1 לפקודה כרכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעבודתו או עסקו של בעל הרכב.

- "רכב מקצועי" – מוצע להגדיר רכב מקצועי כרכב כבד, וכן כאטובוס שאיננו אוטובוס זעיר כהגדרתו בתקנות התעבורה.

 

סעיף 2

לסעיף 12א3 המוצע

 

כללי

מוצע להוסיף את סעיף 12א3 לפקודה שענינו חובת התנסות ברכב מקצועי.

לפי המוצע,  על מי שקיבל רשיון נהיגה ברכב מקצועי, בין אם ברכב כבד ובין אם באוטובוס, להשלים תוכנית התנסות, בטרם יורשה לנהוג באופן עצמאי ברכב הכבד.  בתוכנית זו, יבצע הנהג המתנסה מטלות נהיגה, וכן ריתום גרורים וניתוקם וטיפול במטען, או שירות לנוסעים, לפי העניין, בסוגים שונים של רכב כבד ובאוטובוסים, תחת הנחייה של נהג ותיק באותו סוג רכב. 

משמעותה של הצעה זו היא הוספת תנאי על הוראת סעיף 10 לפקודה אשר קובע כי מי שיש לו רשיון נהיגה לסוג רכב מסוים, זכאי לנהוג בו. לפיכך מוצע להוסיף את  ההוראה המסדירה את חובת ההתנסות לפקודה עצמה, ולא להסתפק אך בקביעתה בתקנות.

 

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע להגדיר את המונחים שבהם נעשה שימוש בסעיף 12א3, כמפורט להלן :

- "אוטובוס" – מוצע שלצורך חובת ההתנסות המוצעת, הגדרת אוטובוס לא תכלול אוטובוס זעיר.

- "חונך"- מוצע להגדיר חונך כבעל רשיון נהיגה ברכב כבד, שמועסק אצל תאגיד מורשה ואשר קיבל אישור מרשות הרישוי לשמש חונך;

 - "נוהג חדש", ברכב מקצועי - מוצע להגדיר נוהג חדש ברכב כבד כמי שקיבל לראשונה רשיון נהיגה באחד מסוגי הרכב המקצועי ושלא היה בידו, קודם לכן, רשיון נהיגה לאותו סוג רכב מקצועי. בהתאם לתקנות התעבורה, קיימים רישיונות נהיגה שונים, לסוגים שונים של רכבים מקצועיים. כך למשל מי שמחזיק ברשיון נהיגה בדרגה C (רשיון לנהוג ברכב מסחרי מעל 12 טון)  וקיבל כעת רשיון נהיגה בדרגה CE (רשיון לנהוג ברכב מסחרי עם נגרר מעל 4 טון או לרכב מורכב) או D  (אוטובוס), או שהיה לו רישיון מדרגה D וקיבל כעת רישיון לדרגה C, יראו אותו כנוהג חדש ברכב מקצועי, ולפיכך הוא יהיה חייב בחובת ההתנסות לגבי אותו סוג רכב מקצועי לגביו קיבל כעת רישיון לראשונה, בטרם יורשה לנהוג ללא חונך.

- "תאגיד מורשה"- מוצע להגדיר תאגיד מורשה כתאגיד שניתן לו אישור מאת רשות הרישוי, לענין אוטובוס – יש לו רישיון לשירות להסעה מיוחדת לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 או הוא מפעיל קווי שירות באוטובוסים שניתן להם רישיון לפי חלק ה' לתקנות התעבורה ולעניין רכב כבד - שיש לו רשיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

 

לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) המוצעים-

מוצע לקבוע את הכלל שלפיו נוהג חדש ברכב כבד אינו רשאי לנהוג ברכב כבד, לרתום גרורים או לנתקם או לבצע פעולות במטען של רכב כבד לפני שהשלים תוכנית התנסות הכוללת נהיגה וביצוע פעולות בליווי חונך, לפי הוראות הסעיף המוצע; נוהג חדש באוטובוס אינו רשאי לנהוג באוטובוס או לתת שירות לנוסעיו לפני שהשלים תוכנית התנסות הכוללת נהיגה ומתן השירות בליווי חונך, לפי הוראות הסעיף המוצע. יצוין כי חובת ההתנסות אינה פוקעת בחלוף פרק זמן כלשהו אלא רק לאחר שהושלמו המשימות הכלולות בתכנית ההתנסות, בדומה לחובת הליווי לנוהג חדש לפי סעיף 12א1 לפקודה.

 

לסעיף קטן (ד) המוצע-

מוצע לקבוע כי הערה בדבר החובה לעמוד בתוכנית התנסות תירשם ברשיון הנהיגה של הנוהג החדש ברכב מקצועי, כך שהנוהג עצמו, מעסיק פוטנציאלי וגורמי האכיפה, יידעו אם הנוהג החדש זכאי לנהוג ברכב כבד ללא חונך.

 

לסעיף קטן (ה) המוצע-

מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן- השר) להתקין תקנות בענין תוכנית ההתנסות. התקנות יעסקו בתוכנית עצמה לרבות בהיקפה, בפיקוח על ההתנסות, באישורים הנדרשים לצורך עמידה בתוכנית ההתנסות וכן יעסקו בתנאים לקבלת אישור מאת רשות הרישוי לשמש תאגיד מורשה וחונך.

 

לסעיף 12א4 המוצע

 

מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות בעניין חיוב נהגי רכב מקצועי להשתתף בהשתלמויות ולעמוד בבחינות תקופתיות, עיוניות או מעשיות, ולקבוע לגביהן את היקפן, מועדן והסמכויות שיהיו בידי רשות הרישוי כלפי נהג מקצועי שלא עמד בחובות אלה.

 

סעיף 3:

 

מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) המוצע כי תאריך התחילה של חובת ההתנסות הקבועה בסעיף 12א3 יהיה שנה מיום הפרסום, והחובה תחול על מי שיקבל רשיון נהיגה לרכב מקצועי ממועד זה ואילך. תקופה זו של שנה נחוצה כדי לאפשר קביעת הוראות לפי סעיף 12א3(ה) המוצע לענין פרטי תוכנית ההתנסות, הדרישות לאישור תאגידים מורשים וחונכים, הכשרת חונכים וכיוב'.

עוד מוצע לקבוע כי ככל שלא יותקנו התקנות הראשונות לפי סעיף 12א3(ה), השר יהיה רשאי, בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את תחילתה של חובת ההתנסות, בששה חודשים כל פעם,. ולא יותר מ-18 חודשים בסך הכל.

 

 G:\MSP\WORD\mishpatim\חקיקה\תזכיר חוק\תזכיר חוק הכשרת נהגים ברכב מקצועי.doc

 

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173;.