.ppppppmm

 מערכות לכיבוי אש אוטומטית באוטובוסים

לכבוד

חברת אגד

חברת דן

מנהל פורום מפעילי תחבורה ציבורית

ארגון חברות ההסעה

איגוד יבואני הרכב

איגוד לשכות המסחר

מעבדות מוסמכות

יצרני מערכות כיבוי אש

 

מטרת מסמך זה לסכם את פעילות אגף הרכב בנושא התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית באוטובוסים

 

רקע:

בעקבות ריבוי מקרה שריפה של אוטובוסים הוחלט במסגרת עבודת מטה ובהמלצת הרשות הארצית לכבאות על החלת החובה להתקנה מערכת כיבוי אש אוטומטית על אוטובוסים.

לאור האמור, פורסמה בתאריך 29.3.15 הצעה לעדכון תקנה 370 שהופצה בתהליך שימוע לגורמי המשק השונים1.

 בעקבות התייחסות הגורמים ולצורך הסרת חסמים הוחלט על הוספת מספר הרחבות בהצעתנו לעדכון התקנה

 הצעת עדכון עדכנית לתקנת תעבורה 370 פורסמה בתאריך 2.7.15 אף היא לשימוע לגורמי המשק השונים

 

לצורך קידום הנושא ולאור תמימות דעים בין כל הגורמים במשק בחשיבות יישום מערכות הכיבוי ערך מנהל אגף הרכב פגישות עם מרבית הגורמים שהעבירו את התייחסותם

 

להלן עקרי הנושאים שעלו בתהליך השימוע

 

א.  יכולת יצרני מערכות הכיבוי לעמוד בדרישות התקנה ובלוחות הזמנים.

ב.  יכולת מעבדת הרכב של מכון התקנים לעמוד ביישום התקנים.

ג.  יכולת היבואנים לעמוד בדרישות התקנה לגבי אוטובוסים חדשים.

ד.  המשמעות הכספית למתפעלים

 

 סיכומי הדיונים והפגישות שנרשמו במסגרת השימוע הופצו לידיעת כל הגורמים הרלוונטיים

 

סיכום

אור התייחסות גורמי המשק ובעקבות הדיונים שנערכו הוחלט

לעדכן את תאריכי החלת התקנה למועדים כדלקמן

 

אוטובוסים חדשים – 1.11.2015

 אוטובוסים בשרות – 1.1.2016

 

לתת בידי מנהל אגף הרכב סמכות במסגרת הוראת נוהל לדון ולדחות יישום התקנה במקרים פרטניים

 לקצר את תקופת החלת התקנה לאוטובוסים בשרות וקביעתה מתאריך 1.1.2012.

 

לקבוע כי יישום התקנה לא תחול על אוטובוסים שצוידו במערכת כיבוי אש אוטומטית טרם החלת התקנה

בהתאם להחלטות שלעייל הוכנסו שינויים בהצעת העדכון לתקנה 370. מצ"ב הצעת העדכון כפי שהועברה לטיפול הלשכה המשפטית לצורך קידום החקיקה

 

 

בברכה,

 

משה ויצמן

מנהל בכיר אגף הרכב