הגדרת מדד מחירי תשומה

1. המדד מודד את אחוז השינוי, החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של מוצרים ושירותים, המשמשים להפעלת שירותי אוטובוסים.

 

2. החל מהרבע הראשון של שנת 1994, מתפרסם מדד מעודכן על בסיס אוקטובר-דצמבר 100.0=1993 נקודות. המדד המעודכן מתבסס על סקר הוצאות של חברות האוטובוסים בשנת 1991, לאחר התאמת ההוצאות למחירי תקופת הבסיס של המדד המעודכן. במדד המעודכן, בהשוואה לקודמו, חלו שינויים במיוחד עם הכללת חברות תחבורה פרטיות במדד הכולל. כמו-כן, הופסק במדד המעודכן פרסומו של ה"מדד ללא שכר חברי קואופרטיבים".

 

3. החל מהעדכון האמור מתפרסמים, אפוא, מדד כולל המתייחס לכלל האוכלוסייה (סקטור ציבורי וסקטור פרטי) ותת- מדד, המתייחס לסקטור הציבורי בלבד, שהוא מדד המשכי למדד הקודם.

 

4. השינוי ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד נאמד על ידי השינוי במחירי מדגם של חומרים, מוצרים ושירותים שונים הנקנים על- ידי חברות האוטובוסים בארץ. המחירים מדווחים על-ידי מדגם של יבואנים, סוכנים, מפעלים וספקים שונים.

 

5. עד דצמבר 2005 חושב המדד במתכונת רבע שנתית. בכל שנה המדד התייחס לרמת המחירים הממוצעת של ה"סל" בכל אחד מרבעוני השנה כדלקמן: ינואר-מרס, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר ואוקטובר- דצמבר. המדד התפרסם אחת לרבע שנה, כ- 45 יום לאחר תום רבע השנה שאליו הוא מתייחס. החל בינואר 2006 מחושב המדד בחישוב חודשי, ומתפרסם בחמישה עשר לכל חודש. פרטים על השינויים שהוכנסו בעדכון האחרון, ראה נספח לירחון לסטטיסטיקה של מחירים מס' 4, 1994 (רק במהדורה מודפסת).

 

6. החל מחודש יולי 2007, מתפרסם מדד מעודכן על בסיס ינואר 100 = 2007. המדד המעודכן מתבסס על סקר הוצאות של חברות האוטובוסים בשנת 2004, לאחר התאמת ההוצאות למחירי תקופת הבסיס של המדד המעודכן. החל מהעדכון האמור מתפרסמים מדד כולל המתייחס לכלל האוכלוסייה (הסקטור הציבורי והסקטור הפרטי) ותת מדד, המתייחס לחברות הזכייניות בלבד.

 

7. פרטים על השינויים שהוכנסו בעדכון האחרון, ראה עדכון מדד תשומות האוטובוסים.